HİZMET ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

İşbu Sözleşme, ASD LTD. ŞTİ. şirketi (Bundan böyle "YOPİ" olarak anılacaktır.) ile Madde 2ve 3'de tanımlanan hizmeti satın alan "MÜŞTERİ" arasında akdedilmiştir.

2- KONU

İşbu Sözleşme, sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası olan yazılı mailde belirtilen şartları kapsar. İş bu sözleşme ile “MÜŞTERİ” www.yopi.com.tr internet alan adı üzerinden veya mobil uygulamalardan, “YOPİ” tarafından tanıtımı yapılan tesis ile bir araya geldiğini, bu tesise müracaat eden müşterilerinin www.yopi.com.tr üzerinden doğrudan alacakları mail ile tüm bilgilendirmeleri kabul etmeye, bunun karşılığında YOPİ’ye belirli bir konaklama tanıtım hizmet bedeli ödemeyi kabul ettiğine dair sözleşmedir.

3- GENEL HÜKÜMLER

“MÜŞTERİ”, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiye sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. “YOPİ’nin sadece kişiye tanıtım hizmetleri verdiğini ve bilgilendirme yaptığını MÜŞTERİ kabul eder.

“MÜŞETERİ”nin tanıtım hizmetleri akabinde alacağı hizmet içinde bagaj kullanımı var ise; bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun MÜŞTERİ’ye ait olduğunu; “MÜŞTERİ” yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan "YOPİ"nin veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle "YOPİ"ye ve/veya çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

“MÜŞTERİ” tanıtım hizmetlerinden yararlanmak adına sisteme belirttiği isim veya isimler dışında belirtilen hizmetlerden yararlanamayacağını, yazılan isimlerin doğru olduğunu ve yazım hataları olmadığını, sistem üzerinde belirtilen kişi sayısından fazla kişiye aynı hizmeti talep edemeyeceğini ve “MÜŞTERİ”nin belirttiği tarihler dışında hizmet talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde "YOPİ"nin Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle “MÜŞTERİ”nin iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

“YOPİ”nin otel veya herhangi bir konaklama tesisi satışı kesinlikle yapmadığını, sadece bilgilendirme yaptığını ve ödenen bedelin konaklama tanıtım hizmetleri bedeli olduğunu, “MÜŞTERİ”nin hür iradesi ile bu ödemeyi yaptığını beyan ve kabul eder. Hizmet alımı sonrasındaki, belirtilen hizmet alımı detayları dışındaki tüm ödemelerin şahsen kendisine ait olduğunu “MÜŞTERİ” kabul eder.

“MÜŞTERİ”nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), "YOPİ"nin /bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde” MÜŞTERİ”nin tazminat hakkı doğmamak üzere; "YOPİ" Sözleşme'yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise, 1618 Sayılı Kanun'da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, "YOPİ" tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

“MÜŞTERİ”nin tanıtım hizmetleri bedeli olarak ödediği ücret karşılığında alacağı fatura için sisteme girdiği bilgilerin tamamının doğru olduğunu, “YOPİ”nin bu konuda hiçbir yasal sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4- FESİH VE DEVİR

MÜŞTERİ, sisteme hizmet alımı bilgilerini girilmesi ile gerekli yönlendirme yapılır ve MÜŞTERİ’ye detaylar mail veya SMS yolu ile iletilir.

MÜŞTERİ’nin siteme ödemeyi taahhüt ediği ücret tanıtım hizmetleri bedeli olarak ve 3,00(üç)TL hizmet bedeli olarak “YOPİ” tarafından tahsil edilir. MÜŞTERİ tüm yaptığı ödemeleri özgür iradesi ile yaptığını ve ödeme yapılan kredi kartının yasal ve hukuksal tüm sorumluğunun kendisine ait olduğunu bu sözleşme ile kabul ve beyan eder.

İşlem hizmet alınacak günü, saat 16:59’a kadar koşulsuz iade edilebilir. Hizmet alınacak gün, 17:00’den sonra ile iade kesinlikle yapılmaz. İade işlemi ile, 3,00(üç)TL hizmet bedeli kesilerek, geri kalan ücret iadesi ilk Cuma günü gerçekleştirilir.

Bu durumu bu sözleşme ile “MÜŞTERİ” kabul be beyan eder. Sadece yapılan tanıtım hizmetleri sonucunda “MÜŞTERİ”ye hizmet alımının onaylandığı maili gelmemesi durumunda hizmeti alamaz ise, 3(üç)TL hizmet bedeli dahil, ücretin tamamı “MÜŞTERİ”ye aynı gün içinde iade edilir. 1 saat içinde girilen talebin sonuçlandığını “MÜŞTERİ” bilir ve takip etmesi gerektiğini kabul ve beyan eder.

"YOPİ" sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir ve “MÜŞTERİ”nin ödediği tanıtım hizmetleri bedelini geri ödemesi ile, “MÜŞTERİ” kanunen hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. “MÜŞTERİ”, hizmetin başlamasından sonra haklarını kimseye devredemez.

“MÜŞTERİ” talep ettiği konaklama tanıtım hizmetleri koşullarını ve hizmet alacağı tüm ürün ve alanları incelediğini ve kusur olmadığının tespiti ile sisteme tanıtım hizmetleri talebi bulunduğunu kabul ve beyan eder, bu konuda “YOPİ”nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını “MÜŞTERİ” kabul eder.

5.-SAİR HÜKÜMLER

Sözleşmenin bazı maddelerinin geçersiz kalma durumunda, ana sözleşmenin iptali söz konusu değildir. Hizmet akdi tamamlanana kadar sözleşme yürürlükte kalacağını “MÜŞTERİ” kabul eder.

“YOPİ” tarafından konaklama tanıtım hizmeti alımı işleminin tamamlanması için, “MÜŞTERİ”nin belirttiği mail adresi, cep numarası kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu “MÜŞTERİ”ye aittir. “YOPİ” belirtilen mail ve cep telefonu numarasına, 6563 Sayılı Kanun uyarınca tanıtım ve ticari elektronik iletiler ve mailleri göndermesine “MÜŞTERİ” bu sözleşme ile onay verdiğini kabul ve beyan eder. “MÜŞTERİ”nin konaklama tanıtım hizmeti talebi ile sisteme üyelik yapılacağını “MÜŞTERİ” kabul eder. Fatura sadece mail yoluyla gönderilecektir, MÜŞTERİ faturanın sadece mail ortamında yollanacağını kabul ve beyan eder.

Yapılacak ödeme kredi kartı ile olup, konaklama tanıtım hizmetleri bedeli olarak alındığını ve “MÜŞTERİ”nin belirttiği rakam dışında tahsilat yapılmayacağını “YOPİ” kabul eder.

İşbu sözleşme, “MÜŞTERİ” tarafından imzalanıp satıcıya ulaştırılmasından veya elektronik ortamda oluşturulmuşsa “MÜŞTERİ” tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik kazanır.

İşbu Sözleşme'nin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Beş(5) ana madde Üç(2) sayfadan ibaret işbu Sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek tek nüsha halinde imzalanmış olup, aslına uygun fotokopisi “MÜŞTERİ”ye teslim edilerek imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sistem üzerinden alımlarda “MÜŞTERİ”. “okudum ve kabul ediyorum” butonunu tıklayarak, ilgili sözleşmenin çıktısını alarak okuyup anladığını beyan ve taahhüt eder.YOPİ adına, ASD LTD. ŞTİ.

MÜŞTERİ.......................................................
El yazısı ile, ad-soyad ve okudum anladım,
Aslına uygun fotokopisini teslim aldım.