Twitter İcon

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1- TARAFLAR

İşbu Sözleşme, ASD LTD. ŞTİ. (Bundan böyle "YOPİ" olarak anılacaktır.) ile Madde 2'de tanımlanan hizmeti satın alan "MÜŞTERİ" arasında akdedilmiştir.

2- KONU

İşbu Sözleşme, sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası olan yazılı mailde belirtilen şartları kapsar.

3- GENEL HÜKÜMLER

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiye sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. “YOPİ’nin sadece kişiye tanıtım hizmetleri verdiğini ve bilgilendirme yaptığını MÜŞTERİ kabul eder.
MÜŞETERİNİN tanıtım hizmetleri akabinde alacağı hizmet içinde bagaj kullanımı var ise; bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun MÜŞTERİ’YE ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan "YOPİ"nin veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle "YOPİ"ye ve/veya çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.


MÜŞTERİ tanıtım hizmetlerinden yararlanmak adına sisteme belirttiği isim veya isimler dışında belirtilen hizmetlerden yararlanamayacağını, yazılan isimlerin doğru olduğunu ve yazım hataları olmadığını, sistem üzerinde belirtilen kişi sayısından fazla kişiye aynı hizmeti talep edemeyeceğini ve MÜŞTERİNİN belirttiği tarihler dışında hizmet talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde "YOPİ"nin Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ'nin iade hakkının bulunmadığını kabul eder.
“YOPİ”nin otel veya herhangi bir konaklama tesisi satışı kesinlikle yapmadığını, sadece bilgilendirme yaptığını ve ödenen bedelim tanıtım hizmetleri bedeli olduğunu, MÜŞTERİ’nin hür iradesi ile bu ödemeyi yaptığını beyan ve kabul eder. Hizmet alımı sonrasındaki, belirtilen hizmet alımı detayları dışındaki tüm ödemelerin şahsen kendisine ait olduğunu MÜŞTERİ kabul eder.


MÜŞTERİ'nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), "YOPİ"nin /bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmamak üzere; "YOPİ" Sözleşme'yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise, 1618 Sayılı Kanun'da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, "YOPİ" tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.
MÜŞTERİNİN tanıtım hizmetleri bedeli olarak ödediği ücret karşılığında alacağı fatura için sisteme girdiği bilgilerin tamamının doğru olduğunu, “YOPİ”nin bu konuda hiçbir yasal sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4- FESİH VE DEVİR

Misafir sisteme hizmet alımı bilgilerinin girilmesi ile gerekli yönlendirme yapılır ve MÜŞTERİ’YE detaylar mail veya SMS yolu ile iletilir. MÜŞTERİ’NİN siteme girişi ile tanıtım hizmetleri bedeli olarak “YOPİ” tarafından tahsil edilir. İade kesinlikle söz konusu değildir. Sadece yapılan tanıtım hizmetleri sonucunda MÜŞTERİYE hizmet alının onaylandığı maili gelmemesi durumunda hizmeti alamaz ise, 3(üç)TL hizmet bedeli kesilerek kalan ücretin tamamı MÜŞTERİYE aynı gün içinde iade edilir. MÜŞTERİYE hizmet alımının tamamlandığına dair mail veya SMS gelmesi sonucunda iptal ve değişiklik kesinlikle olmaz ve bu durumu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder. 1 saat içinde girilen talebin sonuçlandığını MÜŞTERİ bilir ve takip etmesi gerektiğini kabul ve beyan eder. "YOPİ" sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir ve MÜŞTERİNİN ödediği tanıtım hizmetleri bedelini geri ödemesi ile, MÜŞTERİ kanunen hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından sonra haklarını kimseye devredemez. MÜŞTERİ talep ettiği tanıtım hizmetleri koşullarını ve hizmet alacağı tüm ürün ve alanları incelediğini ve kusur olmadığının tespiti ile sisteme tanıtım hizmetleri talebi bulunduğunu kabul ve beyan eder, bu konuda “YOPİ”nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını MÜŞTERİ kabul eder.

5.-SAİR HÜKÜMLER

Sözleşmenin bazı maddelerinin geçersiz kalma durumunda, ana sözleşmenin iptali söz konusu değildir. Hizmet akdi tamamlanana kadar sözleşme yürürlükte kalacağını MÜŞTERİ kabul eder.

“YOPİ” tarafından tanıtım hizmeti alımı işleminin tamamlanması için, MÜŞTERİNİN belirttiği mail adresi, cep numarası kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir. “YOPİ” belirtilen mail ve cep telefonu numarasına tanı, 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler ve mailleri göndermesine MÜŞTERİ bu sözleşme ile onay verdiğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİNİN tanıtım hizmeti talebi ile sisteme üyelik yapılacağını MÜŞTERİ kabul eder. Fatura sadece mail yoluyla gönderilecektir, MÜŞTERİ faturanın sadece mail ortamında yollanacağını kabul ve beyan eder.

Yapılacak ödeme kredi kartı ile olup, tanıtım hizmetleri bedeli olarak alındığını ve MÜŞTERİNİN belirttiği rakam dışında tahsilat yapılmayacağını “YOPİ” kabul eder.

İşbu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından imzalanıp SATICI'ya ulaştırılmasından veya elektronik ortamda oluşturulmuşsa MÜŞTERİ tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik kazanır.

İşbu Sözleşme'nin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Altı (6) madde üç (3) sayfadan ibaret işbu Sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek tek nüsha halinde imzalanmış olup,aslına uygun fotokopisi MÜŞTERİ'ye teslim edilerek imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.